This is the Project MIS-ETC Code: 350 "ROBUHAZ-DUN"

Проект MIS-ETC Code: 350 "ROBUHAZ-DUN"
от Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г. Romanian - Bulgarian Cross border joint natural and technological hazards assessment in the Danube floodplain. The Calafat-Vidin - Turnu Magurele-Nikopole sector (ROBUHAZ-DUN)

Интегрирана оценка на природния и технологичен риск в дунавската заливна равнина в румънско-българския трасграничен участък Калафат-Видин - Турну Мъгуреле-Никопол

Срокът на действие на проекта е от 24.05.2012 г. до 23.11.2013 г.

Финансиране:

 • ERDF - Европейски фонд за регионално развитие - 84.82%
 • МРРБ - 13 %
 • ГИ - БАН - 2.18%
 • Обща сума за ГИ - БАН = 133 310.00 евро
 • Водещ партньор: Географски институт, Букурещ, Румъния
 • Партньори: ГИ - БАН ; НИГГГ - БАН ; Университет в Крайова, Румъния; Изследователски институт за аналитично оборудване - ICIA, Клуж-Напока, Румъния.
 • Координатор за ГИ - БАН: доц.д-р Николай Добрев
 • Texнически секретар: доц. д-р Алексей Бендерев
 • Брой на участниците от ГИ - БАН: 6 учени и специалисти

  Контакти:
  доц. д-р Николай Добрев: тел. 02/9792292
  доц. д-р Алексей Бендерев: тел. 02/9792204
  гл. ас. Мирослав Кръстанов: тел. 02/9792241


  This page is created and maintained by: L.Nachev
  Last Modified: 01 Jule 2012

  Copyright (C) 2012 Geological Institute - BAS

  Return