Българска Академия на Науките
Геологически Институт


Дейности

Персонал

Проекти

Научна апаратура

Инженерногеоложка
карта на България

Характерни рискови
геоложки обекти

 
Секция “Геоложки опасности и рискове”

Секция “Геоложки опасности и рискове” е приемник на създанената през 1953 г. сек­ция „Инженерна геология и хидрогеология”, чиито основател и пръв ръководител е Чл.-кор. Проф.Боян Каменов, и изцяло на секция „Инженерна геодинамика” (до 2006 г.) с ръко­во­дител Акад. проф. Илия Бручев. В периода 1978-1994 г. секцията е част от Лабораторията по геотехника на слаби земни основи и терени към БАН, която през м.май 1994 г. преминава към Геологичекия институт. Ръководител на тази секция е бил Aкад. проф. Илия Бручев, под чието ръководство са направени важни за страната изследвания като Карта на геоложката опасност, Карта на свлачищата в България, Национална стратегия за борба със свлачищата и др. Секцията е водеща в проблематиката по опасните геоложки явления (свлачища, срутища, бавни разломни движения и др.) и свързаните с тях склонова устойчивост, карти на свлачищните явления (описателни и прогнозни), база данни за свлачищата в страната, инструментален мониторинг на опасни геоложки процеси, земна и скална механика.
Понастоящем ръководител на секцията е Доц. д-р Николай Добрев. В секцията работят двама хабилитирани учени,един гл.асистент и двама асистенти.

 Контакти:

Copyright ©
Geologicai Institute
2011

Webmaster:

Best form of: 1024x768/32k