Предмет на приложна дейност:

  • Инженерна геология: опасни геоложки процеси (оценка, карти на геоложката опасност, мониторинг, намаляване на последствията от опасните геоложки процеси);
  • Свлачища и склонова неустойчивост;
  • Околна среда ;
  • Инженерносеизмогеоложки проблеми: Участия в палеосеизмоложки и археосеизмоложки проучвания, сеизмично микрорайониране;
  • Регионална инженерна геология.

    Последна промяна: 1 Февруари 2011


    Обратно