Проучване за газификация на дълбоко залягащи въглища и постоянно съхранение на CO2 в засегнатите площи (Европейска Комисия, Изследователски фонд за въглища и стомана)

  Study of Deep Underground Coal Gasification and the Permanent Storage of CO2 in the   Affected Areas  (EC   Research Fund for Coal and Steel)

Project acronym:  UCG&CO2 STORAGE
Grant Agreement Number: RFCR-CT-2010-00003

Продължителност на проекта: – ( 01.07.2010 – 30.12.2012 )
Координатор на проекта: инж.Николай Христов, Овергаз, АД, София
Участници: Overgas Inc. AD – BULGARIA; Centre for Research and Technology Hellas/ Institute for Solid and Fuels Technology Applications – GREECE; Instituto Superior Tecnico of Technical University of Lisbon – PORTUGAL; Geological Institute - Bulgarian Academy of Sciences – BULGARIA; University of LEEDS – UK; DMT GmbH & Co. KG – GERMANY; Helmholtz Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum BEN7- GERMANY


Целта на проекта е: Да се изследват дълбоко залягащите (над 1200 м) въглищни пластове в Добруджанското въглищно находище във връзка с осъществяване на подземна газификация и последващо съхранение на въглероден диоксид в образувалите се каверни в процеса на горенето. Съществуващата архивна информация е база за създаването на геоложки, хидрогеоложки и геомеханични модели на находището. Те се използват за прогнозиране  на процеса на разрастване на кухините, получени в резултат на изгарянето на въглищата и за оценка възможностите за съхранение на СО2 в тях. Изучава се и въздействието на процеса на газификация върху подземните води и другите фактори на околната среда. Извършват се инженерни оценки, свързани с прокарване на продуктивни и инжекционни сондажи, както и с изграждане на подземната система. Икономическите анализи ще определят избора на демонстрационен обект, подходящ за прилагане на методиката.

Принципна схема на подземна газификацияДобруджа

Добруджанският въглищен басейн (ДВБ) е разположен в североизточната част на страната в района на Добруджа. Той е най-големият басейн в България за черни въглища (дългопламъчни, газови, коксови). Открит е през 1962. Има площ от около 500 km2. Възраст - карбон. Разкрити са 68 въглищни пласта. Въглищата съдържат: 2-4 % влага, 15-40 % пепел, 12-45 % летливи вещества и 0,4-2,1 % сяра. Средна калоричност на въглищата - (31-33) MJ/kg (7600-8100 kcal/kg). Запаси - около 1500 млн. t. Не се експлоатира до момента поради голяма дълбочина на залягане (над 1200 m) и сложна хидрогеоложка обстановка.

© 2012 Геологически институт БАН, 30 Юли 2012, Последна промяна: 1 Авгусг 2012
Webmaster: Л. Начев , Обратно към главна