Проект Черно море (Община Бургас, ЮИ България)

    Координатор на проекта от Геологически институт при БАН: ст.н.с. IIст. д-р Клара Бояджиева

Проект Черно море (Община Бургас, ЮИ България)


Мина "Девети септември" (затворена)

Мина "Черно море" - (рудници Бригадир, Благоев и 9.IX.) е закрита в периода 1972-1988 след повече от 50 години експлоатация.

 


Мина "Черно море-2" (действаща)

Участие на Геологическия институт

Хидрогеоложки данни

 • Разкрити са пет напорни водоносни хоризонта с дебелина от 1 до 12m.
 • Пиезометричното ниво на водата е около 1m под земната повърхност.
 • Температурата на водата в мините е около 15 - 16 С.
 • Очакваният дебит на водата от мините е до 70 l/s.
 • Коефициентът на филтрация е в интервала от 0.22 до 8.60 m/d.
 • Относителният дебит се изменя от 0.05 до 0.10 dm3/s.m.
 • Общата минерализация на водата е над 1 g/l.

 • Оценка на възможностите за експлоатация на водата

  Оценка на възможностите за извличане на топлина от минната вода и използването й за отопление на сгради.

  Енергийното проучване, плана за устойчиво градско развитие, формулирането на задачата за използване на водите и подготвянето на плана за изпълнението й ще бъдат извършени съвместно с Община гр.Бургас

  © 2007 Геологически институт при БАН, 28 Октомври 2007 ; Последна промяна: 15 Април 2011
  Webmaster: Л. Начев