Хидрогеоложки проучвания

Основен източник на подземни води, проникващи в минните галерии, е многослойният водоносен хоризонт, съставен от пет пясъчни пласта, принадлежащи на Равнецка свита. Те залягат на различни дълбочини над разработените въглищни пластове. Дебелината на отделните водоносни пластове варира от 0,5 до 10-12 m. Усложнена хидравлична връзка между тях съществува в разломените участъци и в зоните на подхранване. Многослойният водоносен хоризонт се подхранва от валежи, повърхностни води и от подземните термални води на горнокредния вулкано-седиментен комплекс. По време на експлоатацията е имало водни прориви в мините, които са достигали до 60 l/s. Обобщени са данните от химичните анализи на 46 водни образци, взети от 18 сондажа, пресичащи водоносните пластове на Равнецка свита. Дълбочината на сондажите се изменя от 196 до 460m. Температурата на водата варира от 18,5 до 26оС. Водата е хидрокарбонатна-натриево-магнезиева. Общата минерализация се изменя от 0,652 до 1,34 g/l, а pH - от 7,4 до 8,8.

  • Опитно-филтрационни работи във вертикална шахта на мина “9.IX” (27- 30 май, 2009) (.pdf size=281kb.)
  • Температурни изследвания
  • Моделиране

    Последна промяна: 28 Октомври 2010


    Обратно