инж. Мариана Неделчева

Assistant
Address: Geological Institute, Department Geotechnical Research Station in city of Rousse
Bulgarian Academy of Sciences, str.Tzar Osvoboditel 109 B, et. 2
7000 Rousse city, п.к.433, Bulgaria
Phone: (+359 82)820 788 ; GSM 0894 789 962 Fax: (+359 82)596 425
email: mariana_nd@mail.bg ; ibgban@abv.bg

Образование и научни степени:

 • 2003 г. - ГИ, БАН, Aсистент.
 • 1988-1993 г. - УАСГ, София, Магистър - строителен инженер по пътно строителство

 • Научна кариера:
 • 2003 до сега - Aсистент към Геологически институт - Изследователска база по геотехника в гр. Русе
 • 1999-2003 - строителен инженер към Изследователска база по геотехника в гр. Русе - Геологически институт
 • 1994-1998 - Кантора «НИС» - недвижими имоти и строителство

  Членство:

 • от 2003 г. Член на Българското и международно (ISSMGE) дружество по земна механика и геотехническо инженерство
 • от 2003 г. Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), пълна проектантска правоспособност, секция “Транспортно строителство и транспортни съоръжения”

  Области на професионален и научен интерес:
  геотехника; земна механика; строителство в льосови почви; методи за укрепване на сгради и съоръжения; инженерна геология


  Публикации:

  Публикации и монографии

 • Неделчева, М., П. Карачоров, Й. Евлогиев. 2002. Пропадъчни деформации на висока сграда в гр. Русе. - сп. Строителство, 4, 20-23.
 • Евлогиев, Й., М. Неделчева, В. Петрова. 2010. Инженерногеоложко райониране на прибежието на Русе, Изд. Авангардпринт, Русе, 128 с.
  Доклади, публикувани в сборник трудове от международни конференции
 • Evstatiev, D. Y. Evlogiev, M. Nedelcheva. 2008. Foundation Work of High TV Tower in Collapsible Loess. - 6th Inter. Conf. On Case Histories in Geotechnical Engineering, August 11-16, 2008, Arlington, VA, Session 7a, Paper No.7.53a, CD.
 • Evlogiev, J., M. Nedelcheva, V. Petrova, P. Slavov. 2010. Engineering geological conditions in the riparian area of the town of Ruse. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Conference proceedings, vol. 1, 231-252.
  Доклади, публикувани в сборник трудове от национални конференции
 • Петрова, В., М. Неделчева, П. Славов. 2006. Геотехническо изследване на слаб участък по ж.п. линията между Велико Търново и Самоводене. Национална научно-техническа конференция “Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в РБългария”, 161-167, 330 с.
 • Евстатиев Д., М. Неделчева, Й. Евлогиев. 2007. Опитът от фундирането в льос на телевизионната кула в гр.Русе. Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ, София, CD, Transp._Eng_Geotech. pdf, 177-185, с.295.
  Доклади на национален форум с чуждестранно участие
 • Неделчева, М., П. Славов. 2006. Заздравяване на деформиран пътен участък с варови пилоти. Национална конференция “Геонауки 2006”, 284-287, 429 с.
  Webmaster:
  Last modified: March 16, 2011

  Return to:Personnel list