Publications:


Scientific publications at home and abroad - 62
Collective monograffii - 5
Citations - 70, in Bulgarian and foreign scientific journals

 • Евлогиев, Й., М. Неделчева, В. Петрова. 2010. Инженерногеоложко райониране на прибежието на Русе, Изд. “Аквапринт”, Русе, 128 с.
 • Евлогиев, Й., П. Карачоров, Р. Главчева. 2010. Последствия от вранчанските земетресения oт 1990 г. (30-31 май, М=6,7 и 6,1) в Североизточна България - Сп. инж. геол. и хидрогеол., 25, 5-54.
 • Evlogiev, J., M. Nedelcheva, V. Petrova, P. Slavov. 2010. Еngineering Geological conditions in the riparian area of the town of Ruse. - 10th Int. Multidisciplinary Scientific Geoconference, Hidrogeology, Eng. Geology and Geotechnics, 20-26 June 2010, Albena, 231-252;
 • Евлогиев, Й. 2010. Плиоценска повърхност и високи кватернерни тераси в долината на р. Батова, Североизточна България. - Сп. Бълг. геол. д-во, 70, 1-3, 91-101.
 • Евстатиев, Д., Й. Евлогиев, Д. Карастанев, К. Стойкова. 2010. Свлачищата в долината на р. Батова между селата Кранево и Рогачево (Северно Черноморие). - Сп. Бълг. геол. д-во, 71, 1-3 (под печат).
 • Евстатиев, Д., Й. Евлогиев, П. Иванов, В. Петрова, Д. Антонов, Р. Нанкин. 2010. Инженерногеоложки условия на приморската част на долината на река Батова (Северно Черноморие). - Сп. инж. геол. и хидрогеол., 25, 79-98.
 • Евлогиев, Й. 2009. Фосилизирани дървета в района на с. Староселци, Плевенско. - Минно дело и геология, 4, 42-46.
 • Jordanova, D., J. Hus, J. Evlogiev, R. Geeraerts. 2008. Palaeomagnetism of the loess/palaeosol sequence in Viatovo (NE Bulgaria) in the Danube basin. - Physics of the Earth and Planetary Interiors, 167, 71-83.
 • Evstatiev, D. J. Evlogiev. 2008. Underground Facilities in Loess. - 6th Inter. Conf. on Case Histories in Geotechnical Engineering, August 11-16, 2008, Arlington, VA, Session 7a, CD.
 • Evlogiev, J. 2007. Evidence for the Aeolian Origin of Loess in the Danubian Plain - National Conference “60 Anniversary Geological Institute”, Geologica Balcanica, 36, 3-4, 31-39.
 • Evstatiev, D. J. Evlogiev. 2007. On the origin of the ”Ikantalaka” landslide - the Balchik coast. - National Conference “60 Anniversary Geological Institute”, Geologica Balcanica, 36, 3-4, 25-30;
 • Евстатиев Д., М. Неделчева, Й. Евлогиев. 2007. Опитът от фундирането в льос на телевизионната кула в гр. Русе. - Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ, София, CD, Transp. Eng.Geotech. pdf, 177-185.
 • Evstatiev, D. J. Evlogiev, M. Nedelcheva. 2007. Foundation Work of High TV Tower in Collapsible Loess. - 6th Inter. Conf. On Case Histories in Geotechnical Engineering, August 11-16, 2008, Arlington, VA, Session 7a, CD.
 • Eвлогиев Й., Д. Евстатиев. 2007. Льосът като среда на подземни съоръжения - Сп. Бълг. геол. д-во, 68, 1-3, 92-106.
 • Евлогиев, Й. 2006. Плейстоценът и холоценът в Дунавската равнина. - Дисерт. докт. геол. науки, София, 262 с.
 • Евлогиев, Й. 2006. Стратиграфска корелация на кватернерни еолични и черноморски наслаги. - Геонауки 2006, Бълг геоф. д-во и Бълг. геол. д-во, Сборник разширени резюмета, София, 53-56.
 • Евлогиев, Й., В. Петрова. 2005. Кватернерът в района на град Силистра. - Сп. Бълг. геол. д-во, 67, 1-3, 53-63.
 • Evlogiev, J. 2003. A study of loess area geodinamic development for NPP Construction. In: Proc of Int Conf on problematic Soils (I. Jefferson and M. Frost, eds) 29-30.07.2003, Nottingam 249-257.
 • Petrova, V., J. Evlogiev. 2003. Engineering geological conditions of the town Silistra. 50 Years UMG “St. I. Rilski”, Annual, 46, 1, 287-293.
 • Evlogiev, J., R. Markova. 2003. New data about Brusartsi Formation in the region of Kozloduy Nuclear Power Plant. Bulgarian Geological Society, Annual Sientific conference “Geology 2003”, Abstracts, 29-31.
 • Evlogiev, J., V. Petrova. 2003. The Quaternary in the region of the town Silistra. Bulgarian Geological Society, Annual Sientific conference “Geology 2003”, Abstracts, 32-34.
 • Karachorov, P., J. Evlogiev. 2002. Geological Hazard on the territory of Tutrakan town. - 12th Danube-European Conference Geotechnical Engineering, Passau 27-28 05. 2002, 81-84.
 • Евлогиев, Й. 2002. Изследване на неотектонски разломявания с геоморфоложки анализ. - Научна сесия “110-та годишнина от рождението на акад. Страшимир Димитров”, Геоложки рискове (доклад).
 • Неделчева, М., П. Карачоров, Й. Евлогиев. 2002. Пропадъчни деформации на висока сграда в гр. Русе. - сп. Строителство, 4, 20-23.
 • Evlogiev, J., P. Enciu. 2001. Lithstratigraphic correlation of the geomorphological forms in Central North Bulgaria and South Romania. - Geol. Balc., 30, 3-4, 3-9
 • Paskaleva, I., M. Kouteva, F. Panza Giuliano, J. Evlogiev, N. Koleva, B. Rangelov. 2001. Deterministic approach of seismic hazard assessment in Bulgaria; Case study Northeast Bulgaria - The town of Russe. - Workshop on "Deterministic Approach of Seismic Zonation of some Balkan Countries", Tirana, April 26-27.2001, The Albanian Journal of Natural & Technical Sciences, 10, 51-71.
 • Evlogiev, J., P. Karachorov, A. Boykova, St. Shanov. 2000. Seismogeological Settings of the Town of Rousse. 5th Int. Symp., Belo Horizonte - Minas Gerais, Brazil, August 17-23 2000, COD 173, ID 099.
 • Евлогиев, Й. 2000. Кватернерът в Североизточна България. - Сп. Бълг. геол. д-во, 61, 1-3, 3-25.
 • Evstatiev, D., R. Angelova, J. Evlogiev. 2000. Characteristic of loess as host media for radioactive waste disposal. 8th Int. IAEG Cong., 2000 Balkema, Roterdam, ISBN 9054109904, 4537-4544.
 • Karachorov, P., J. Evlogiev. 2000. Damages in Northeast Bulgaria caused by Vrancea Earthquake in 1990. Int. 5th Int. Symp., Belo Horizonte - Minas Gerais, Brazil, August 17-23 2000, COD 174, ID 100.
 • Евлогиев, Й., В. Попов, Д. Йорданова, 2000. Палеогеографски събития през холоцена в долината на р. Б. Лом при с.Копривец, Русенско. - Известия, Исторически музей Русе, 6, 105-113.
 • Евлогиев, Й. В: ред. Д. Евстатиев, Хр. Хрисчев, Д. Карастанев. 2000. АЕЦ "Белене" - Допълнителни геоложки проучвания, Академично издателство "Проф. М. Дринов", 120 с. (от Евлогиев са написани главите - 4.3.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 и прил. 4 - геоморфоложка карта, в съавторство с Д. Евстатиев - 7.1 и 7.3.6, в съавторство - глава 8).

  Last update: 24.03.2011


  Обратно