Йордан Евлогиев дгн

Професор
Ръководител на секция

Address: Геологически институт, Department Изследователска База по Геотехника-гр.Русе
Българска Академия на Науките, ул.Цар Освободител 109 B, ет. 2
7000 гр.Русе, България
Тел: (+359 82)820 786 ; Fax: (+359 82)820 788
email: evlogiev@mail.bg

Образование и научни степени:
 • Професор, доктор на геологическите науки
  Тема: “Плейстоценът и холоценът в Дунавската равнина”
 • 1976 г. - СУ "Св. Кл. Охридски", Магистър, спец. геология
  Научна кариера:
 • Професор - спец. «Регионална геология»;
 • 2006 - Доктор на геологическите науки, спец. “Регионална геология”;
 • 1993-2005 Геологически институт - Изследователска база по геотехника в гр. Русе;
 • Доктор по регионална геология - 1993 г.;
 • Доцент - спец. «Регионална геология»;
 • 1980-1993 Лаборатория по геотехника - БАН, Асистент;
 • 1975-1980 Геологопроучвателно предприятие - София, Геолог на обект.

  Участие в международни и български изследователски проекти:

 • Магнетизъм на околната среда, 1996-1997 г., проект PECO-ROKMAG по ЕО, участник;
 • Реконструкция на палеоклиматичните условия, чрез палеомагнитни изследвания на български и белгийски льосови седименти, 1996-1997 г., изследователски проект на ГИ и ГФИ-БАН и Кралски метеорологичен център - Дурб, Белгия, Център по физика на земята, участник;
 • Стратиграфия, геохронология и корелация на льосовите формации и вилафранка от Северна България и Южна Полша, изследователски проект БАН-ПАН, 1996-1998 г., ръководител;
 • Палеоклиматична реконструкция по данни от геоложки запис в кватернерни седименти, изследователски проект БАН-ПАН, 1999-2001 г.- ръководител;
 • Палеогеографско развитие на Североизточна България и влиянието му върху формирането на свойствата на льосовия комплекс, 1990-1992 г., изследователски проект на ЛГСЗОТ, ръководител;
 • Сравнителни екостратиграфски изследвания на кватернерни континентални седименти и морски наслаги от Северна България и Черноморския шелф, проект НЗ-222/92, 1992-1995 г., участник;
 • Реконсрукция на палеоклимата през последните 880 хил. г., чрез палеомагнитни изследвания на български льосови почви, проект НЗ-411/94, 1994-1995 г., участник;
 • Стратиграфия на кватернера от льосовата област на Северна България, проект НЗ-633/96, 1997-1999 г., ръководител;
 • Изследвания за усвояване на подземното пространство в льос, проект НЗ - 705/97, 1997-2000 г., участник;

  Членство:

 • от 1984г Член на Българското геологическо дружество
 • от 1994 г Член на Българското и международно (ISSMGE) дружеството по земна механика и геотехническо инженерство
 • от 1984г Член на Българското дружество по инженерна геология
 • от 2004 Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), пълна проектантска правоспособност, секция “Минно дело и геология”
  Научно-приложна дейност и научен интерес
  Публикации
  Webmaster:
  Last modified: October 20, 2010

  Return to:Personnel list