Геологически институт "Ст. Димитров"
Обществени поръчки - профил на купувача

Вътрешни правила за Обществени поръчки
Правилник за етично поведение
Органиграма на Геологически институт при БАН
I. Открита процедура по ЗОП


Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на иновативна система за измерване на физикомеханичните параметри на заздравени почви във връзка с проектиране и контрол на изграждането на инженерни бариери за безопасно съхраняване на отпадъци

Краен срок за получаване на документация за участие - 03/01/2014

Условия и начин за плащане:
Документацията за участие може да бъде получена в деловодството на ГИ-БАН на адрес: гр. София, ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 24,
ет. 2, стая 205., всеки работен ден от 14-17 ч. Документацията се предоставя след представяне на документ за внесена по сметка на ГИ-БАН сума от 10 (десет) лева, представляваща цена на документацията за участие.
В документа следва да бъде посочен предметът на обществената поръчка.
Сметка на Възложителя: Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG21RZBB91553120045919

 • Решение № 106-РД-09 от 12.12.2013
 • Обявление № 730-ОП от 12.12.2013
 • Документация
 • AOП № 01716-2013-002
 • Въпроси и отговори
 • Обява за отваряне на ценови предложения  II. Открита процедура по ЗОП


  Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на иновативна система за експресен полеви анализ на повърхностни и подземни води и за геоекологичен мониторинг на земната среда при съхраняване на отпадъци

  Краен срок за получаване на документация за участие - 03/01/2014

  Условия и начин за плащане:
  Документацията за участие може да бъде получена в деловодството на ГИ-БАН на адрес: гр. София, ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 24,
  ет. 2, стая 205., всеки работен ден от 14-17 ч. Документацията се предоставя след представяне на документ за внесена по сметка на ГИ-БАН сума от 10 (десет) лева, представляваща цена на документацията за участие.
  В документа следва да бъде посочен предметът на обществената поръчка.
  Сметка на Възложителя: Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG21RZBB91553120045919

 • Решение № 107-РД-09 от 12.12.2013
 • Обявление № 732-ОП от 12.12.2013
 • Документация
 • AOП № 01716-2013-001
 • Въпроси и отговори
 • Обява за отваряне на ценови предложения  III. Публична покана по ЗОП

  Дата на публикуване в профила на купувача: 06.07.2015г.

  Избор на изпълнител на услуга с предмет: : „Ремонт на лазерния модул ATLEX 300SI ArF на система за лазерна аблация на твърдофазни геоложки обекти New Wave UP193FX, производител ESI (Electro Scientific Industries)“

 • Публична покана
 • Документация за избор на изпълнител
 • Линк към поканата в РОП http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9043514  IV. Публична покана по ЗОП

  Дата на публикуване в профила на купувача: 02.09.2017г.

  Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН / преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП/.

 • Линк към поканата ОП-6-2016
 • Договор за обществена поръчка
 • Договор на Геологическият институт с CEZ
 • Приложения
  V. Публична покана до определени лица (ЗОП)

  Дата на публикуване в профила на купувача: 28.04.2017г.

  Обществена поръчка с предмет: „Надграждане(ъпгрейд) на наличен базов ГИС до последна версия, поддръжка и доставка на специализирани приложения за допълнителни функционални възможности"

 • Заповед
 • Проект покана
 • Покана
 • Мотиви
 • Предложение
 • Доклад
 • Техническа спецификация
 • Оферта ЕСPИ Б-я ООД
 • Доставка ЕСPИ Б-я ООД
  IV. Публична покана по ЗОП

  Дата на публикуване в профила на купувача: 12.12.2017г.

 • CEZ Dopalnitelno Sporazumenie

 • CEZ Dopalnitelno Sporazumenie 2 Към Дог. НН-2472/10.01.2017
  Тази страница е създадена от:
  Последна промяна: 12.12.2017
  Copyright (C) 1996-2017 Геологически институт при БАН
  Всички права запазени

  Обратно към: начална