title bg
en
home
History
board
activity
events
useful_links
documents
Ръководство 2015 - 2018

 

Председател:
Василка Младенова
СУ "Св. Климент Охридски"
Геолого-географски факултет
бул. "Цар Освободител" № 15
гр. София, п.код 1504
Tel: (+359 2) 9308 552
E-mail: vassilka@gea.uni-sofia.bg

Зам. Председател:
Желязко Дамянов
Институт по минералогия и кристалография - БАН

ул." Акад. Георги Бончев", бл. 107
гр. София, п.код 1113
Tel: (+359 2) 979 70 55
E-mail: damyanov@clmc.bas.bg


Почетен Председател
Добринка Ставракева
Химикотехнологичен и металургичен университет
гр. София
Секретар:
Росица Василева
Геологически институт - БАН
ул." Акад. Георги Бончев", бл. 24
гр. София, п.код 1113
Tel: (+359 2) 979 22 73
E-mail: rosivas@geology.bas.bg


Касиер:
Радостина Атанасова
Геологически институт - БАН
ул." Акад. Георги Бончев", бл. 24
гр. София, п.код 1113
Tel: (+359 2) 979 22 07
E-mail: radi@geology.bas.bg

Членове:
Руслан И. Костов
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Геолого-проучвателен факултет
Студентски град, ул. "проф. Боян Каменов"
гр. София, п.код 1700
Тел: (+359 2) 8060 385
E-mail: rkostov@yahoo.com


Обновена на: 10-Nov-2015
Тази страница е създадена и се поддържа от Д. Димитрова