List of publications:

 • Карастанев, Д. 1987. Заздравените льосови почви при хидромелиоративното строителство.- В: Сб. доклади на Втората нац. младежка школа по геология с межд. участие на тема "Геологическите науки и минерално-суровинната база", София, 27-30 октомври, 287-294.
 • Карастанев, Д., Д. Евстатиев, К. Тодоров. 1987. Състав за противофилтрационен екран от заздравени льосови почви.- Авт. свидетелство N 43641 МПК Е 02 В 3/00 с приоритет от 06.03.1987 г.
 • Тодоров, К., Д. Карастанев. 1989. Безклинкерно свързващо вещество за заздра-вяване на льосови почви. Строителство, 5, 30-32.
 • Карастанев, Д. 1989. Подобряване на инженерногеоложките свойства на льоса за нуждите на хидромелиоративното строителство. Автореферат на кандидатска дисертация, Лаборатория по геотехника, БАН, 161 с.
 • Косева, Ч., А. Лаков, Д. Карастанев. 1984. Изследване на напрегнатото състояние и устойчивостта на бортовете на рудник "Елаците" в процеса на извършване на изкопните работи. Год. на ВМГИ, т. ХХХ, св. IV, 137-145.
 • Илиев, Ил., Д. Карастанев. 1990. Инженерногеоложки условия и фактори на гр. Пловдив.- В: Илиев, И. (Ред.), Инженерногеоложки проблеми на урбанизирани територии. ГФ на Лабораторията по геотехника, БАН, 392 с.
 • Karastanev, D. 1992. Long-Term Performance of Soil-Cement Screens of Water Basins. -In: Proc. of the 6th Young Geotechnical Enginees' Conf., Lisbon, Portugal.
 • Frangov, G., A. Bozhinova, P. Ivanov, K. Todorov, D. Karastanev. 1992. Geoenvironmental Problems in Bugaria. Inquiry Project (GEPI), 24 p.
 • Карастанев, Д. 1993. Опитът в хидромелиоративното строителство (т. 4.3.): Състояние на съоръженията с противофилтрационни екрани от заздравена почва. Принципни схеми за борба с пропадането и филтрацията при хидромелиоративните съоръжения.- В: Евстатиев, Д., Р. Ангелова (Ред.), Циментация на скали и дисперсни почви., С., БАН, 90-100.
 • Тодоров, К., Д. Карастанев. 1993. Състав за противофилтрационен екран. -В: Евстатиев, Д., Р. Ангелова (Ред.), Циментация на скали и дисперсни почви. С., БАН, 148-152.
 • Евстатиев, Д., П. Петров, Р. Ангелова, Д. Карастанев. 1993. Геоложка и геоеколожка характеристика на хранилището за радиоактивни отпадъци в Лозенската планина. Сп. на Бълг. геол. д-во, год. LIV, кн. 3, 109-120.
 • Todorov, K., D. Evstatiev, D. Karastanev & V. Nikolov. 1994. Geotechnical Study of Lagooned Ash in Bulgaria. Publ. House of the BAS, Sofia, 127 p.
 • Дончев, П., Д. Карастанев. 1994. Дълбочинно хидровзривно уплътняване на льоса под хидромелиоративно съоръжение. Строителство, 4-5, 27-29.
 • Карастанев, Д. 1994. Затлачване на язовири (т. 2.2.11). -В: Карта на геоложката опасност в България (М 1 : 500 000) и обяснителен текст. С., БАН, 74.
 • Карастанев, Д. 1994. Колебание на плитки подземни води (т. 2.2.15). -В: Карта на геоложката опасност в България (М 1 : 500 000) и обяснителен текст. С., БАН, 78-79.
 • Карастанев, Д. 1994. Агресивност на водата (т. 2.2.18). -В: Карта на геоложката опасност в България (М 1 : 500 000) и обяснителен текст. С., БАН, 81.
 • Карастанев, Д. 1994. Пропадане на льос (т. 2.3.1). -В: Карта на геоложката опасност в България (М 1 : 500 000) и обяснителен текст. С., БАН, 92-97.
 • Карастанев, Д. 1994. Втечняване на пясъци (т. 2.3.4). -В: Карта на геоложката опасност в България (М 1 : 500 000) и обяснителен текст. С., БАН, 100-101.
 • Карастанев, Д. 1994. Артезиански води с големи напори (т. 2.3.5). -В: Карта на геоложката опасност в България (М 1 : 500 000) и обяснителен текст. С., БАН, 101.
 • Карастанев, Д. 1994. Възможни големи водопритоци в строителни изкопи (т. 2.3.6). -В: Карта на геоложката опасност в България (М 1: 500 000) и обяснителен текст . С., БАН, 101-102.
 • Илиев-Бручев, Ил., (ред), Г. Франгов, Н. Добрев, П. Иванов, Д. Евстатиев, А. Божинова, Д. Карастанев, К. Тодоров, Р. Ангелова, Б.Рангелов, Ю. Карагюлева, П. Петров, Г. Алексиев, Ч. Младенов, Б. Манчев, Д. Бойков, П. Мечкарски. 1994. Карта на геоложката опасност в България. М 1:500,000 и обяснителен текст. ВТС, Троян, и БАН, С.
 • Todorov, K., D. Karastanev. 1994. Effect of Quarry Activities on Geonvironment in Bulgaria. -In: Proc. of the 7th Intern. Congress IAEG, Lisboa, Portugal, 5-9 September, Balkema, 2757-2760.
 • Evstatiev, D., P. Petrov, R. Angelova, D. Karastanev. 1994. Geoenvironmental assessment of radioactive waste repository. -In: Proc. of the 7th Intern. Congress IAEG, Lisboa, Portugal, 5-9 September, Balkema, 2403-2410.
 • Evstatiev, D., R. Angelova, D. Karastanev. 1995. Stabilization of Weak Railway Embankment by Lime Columns and Soil-Lime Cushion. - In: Proc. of 10th Danube-European Conf. on SMFE “Geotechnical Engineering for Transportation Systems and Environmental Protection”, Mamaia, Romania, 12-15 September, Vol. 1, 75-80.
 • Карастанев, Д., К. Тодоров. 1995. Антропогенни изменения на земната среда при експлоатацията на баластриери. -В: Сборник научни трудове от Национ. конф. с межд. участие “Екологично инженерство и опазване на околната среда ЕЕЕР’95”, 7-9 ноември, София, 90-93.
 • Kitazume, M., T. Ikeda, S. Miyajima, D. Karastanev. 1996. Bearing capacity of improved ground with column type DMM. -In: Proc. of 2nd Intern. Conf. on Ground Improvement Geosystems “Grouting and Deep Mixing”, 14-17 May, Tokyo, Japan, 503-508.
 • Evstatiev, D., R. Angelova, D. Karastanev, B. Vachev. 1996. A report on the problem of site selection for low- and intermediate-level radioactive waste repository. -In: Waste Management Research Abstract, IAEA.
 • Karastanev, D., M. Kitazume, S. Miyajima, T. Ikeda. 1997. Bearing capacity of shallow foundation on column type DMM improved ground. -In: Proc. of XIVth ICSMFE, Hamburg, 6-12 Sept., 1621-1624.
 • Карастанев, Д., Ст. Стойнев. 1997. Динамична устойчивост на льос при условия на циклично триаксиално натоварване. Сп. на Бълг. геол. д-во, год. 58, кн. 3, с. 197-203.
 • Тодоров, К., Д. Евстатиев, Д. Карастанев, Р. Ангелова. 1997. Изменения на земната среда от депонирани твърди отпадъци. - In: Abstracts of the International Conference “Wastes Reduction and Minimization for a Sustainable Ecology, Sofia, Bulgaria, May 15-18, 29-30.
 • Karastanev, D., St. Stoinev. 1997. Strength behavior of loess depending on the degree of saturation. -In: Proc. of Bulgarian-Japaneese Seminar ‘Geotechnics of soft soils’, 27 March 1997, Sofia, 17-27.
 • Тодоров, К., Д. Евстатиев, Д. Карастанев. 1997. Геотехническо изследване на сгуропепелите в България.- Постер, Нац. изложба “Енереко”, Пловдив, май 1997.
 • Евстатиев, Д., К. Тодоров, Д. Карастанев. 1997. Екологични проблеми свързани с добива на баластра от р. Дунав и възможности за тяхното ограничаване.- В: “Геоекологични проблеми на българския дунавски бряг” - семинар-дискусия, Русе, 27 ноември, 19-21.
 • Тодоров, К., Д. Карастанев. 1997. Геоекологични последствия от съхраняването на сгуропепели по Дунавския бряг. -В: “Геоекологични проблеми на българския дунавски бряг” - семинар-дискусия, Русе, 27 ноември, 21-23.
 • Karastanev, D. 1998. Influence of moisture content on strength behavior of loess. - In: Proc. of the Intern. Symposium on Problematic soils. IS-Tohoku’98. Sendai, Japan. 457-460.
 • Evstatiev, D., R. Angelova, D. Karastanev, B. Vachev. 1998. System analysis of sites for low and intermediate level radioactive waste repository. Rev. of Bulg. Geol. Soc., vol. 59, part 1, 83-91.
 • Карастанев, Д., К. Тодоров. 1999. Геоекологични последствия от техногенното преовлажняване на льоса в Северна България. -В: Тр. на Осми симпозиум ЕКОЛОГИЯ’99, Бургас, 3-5 юни, 36-42.
 • Тодоров, К., Д. Карастанев. 1999. Екологични проблеми при съхраняването на сгуропепели. -В: Тр. на Осми симпозиум ЕКОЛОГИЯ’99, Бургас, 3-5 юни, 44-50.
 • Кожухаров, Д., Д. Евстатиев, Р. Ангелова, Д. Карастанев, К. Тодоров, Б. Вачев. 1999. Методология за избор на площадка за дълбочинно погребване на РАО. -В: Доклади на Конференция на БЯД с международно участие “25 години АЕЦ Козлодуй”, 25-26 ноември, Козлодуй.
 • Евстатиев Д., Д. Кожухаров, Р. Ангелова, Д. Карастанев, К. Тодоров, Д. Антонов. 1999. Проблемът с избор на хранилище за ниско- и средноактивни РАО. - В: Доклади на Конференция на БЯД с международно участие “25 години АЕЦ Козлодуй”, 25-26 ноември, Козлодуй.
 • Kitazume, M., T. Nakamura, D. Karastanev. 2000. Strength behaviour of loess improved by stabilizing agents. -In: Proc. of 3rd Intern. Conf. on Ground Improvement Techniques, 25-26 September, Singapore, 227-232.
 • Евстатиев, Д. Х. Хрисчев, Д. Карастанев (ред). 2000. АЕЦ “Белене” - допълнителни геоложки проучвания. С., Изд. БАН, 110 с.
 • Evstatiev, D., D. Karastanev, R. Angelova, I. Jefferson. 2002. Improvement of collapsible loess soils from Eastern Europe: Lessons from Bulgaria. -In: Proc. of 4th Intern. Conf. on Ground Improvement Techniques, 26-28 March, Kuala Lumpur, Malaysia, 331-338.
 • Jefferson, I., I. Smalley, D. Karastanev and D. Evstatiev. 2002. Comparison of the behaviour of British and Bulgarian loess. In: van Rooy, J.L. and Jermy, C.A. (Eds.). - In: Proc. of the 9th Congress of the International Association of Engineering Geology and the Environment, Durban, September 16-20, 253-263, ISBN 0 62028 5591.
 • Jefferson, I., D. Evstatiev, D. Karastanev, N. Mavlyanova and I. Smalley. 2003. Engineering geology of loess and loess-like deposits: a commentary on the Russian literature. Engineering geology, Vol. 68, 3-4, 333-351.
 • Евстатиев, Д., Д. Кожухаров, Д. Карастанев. 2003. Възможности за дълбочинно погребване на високоактивни РАО в България. -В: Proc. of the Intern. Conf. on Radioactive Waste and Spent Fuel Management, 6-8 November, Plovdiv, Bulgaria. [CD ROM\papers].
 • Тодоров, К., Р. Маркова, Д. Карастанев. 2003. Съпоставка на свойствата на глини във връзка с погребване на РАО. -В: Proc. of the Intern. Conf. on Radioactive Waste and Spent Fuel Management, 6-8 November, Plovdiv, Bulgaria. [CD ROM\papers].
 • Евстатиев, Д., Д. Кожухаров, Д. Карастанев. 2004. Възможности за погребване на високоактивни отпадъци от АЕЦ. Минно дело, 6, 7-11.
 • Карастанев, Д., Д. Евстатиев, Д. Кожухаров. 2004. Съвременно състояние на процеса на избор на площадка за погребване на РАО от АЕЦ в България - In: Proc. of International conference “New Nuclear Power in Bulgaria”, 23-26 September, Sofia, 2004.
 • Karastanev D., B. Tchakalova, K. Todorov. 2005. Application of soil stabilization techniques in hazardous waste isolation. -In: Proc. of International Symposium on Latest Natural Disasters - New Challenges for Engineering Geology, Geotechnics and Civil Protection, September 5-8, Sofia, Bulgaria [CD ROM\papers].
 • Jefferson, I., Ch. Rogers, D. Evstatiev, D. Karastanev. 2005. Treatment of metastable loess soils: Lessons from Eastern Europe. Chapter 25, Ground Improvement - Case Histories. Elsevier Geo-engineering book series. Volume 3, Elsevier, 723-762.
 • Mallants, D., D.Karastanev, and D. Antonov. 2005. The 2005 site characterization campaign at the Marichin Valog site (Kozloduy), Bulgaria. Assistance to selection and site evaluation for low- and intermediate level waste disposal in Bulgaria. SCK•CEN report R-4285, SCK•CEN, Mol, Belgium, 43 p.
 • Mallants, D., D. Karastanev and D. Antonov. 2007. The 2006 site characterization campaign at the Marichin Valog site (Kozloduy), Bulgaria. Assistance to selection and site evaluation for low- and intermediate level waste disposal in Bulgaria. SCK•CEN report R-4419, SCK•CEN, Mol, Belgium, 30 p.
 • Karastanev, D., D. Evstatiev. 2006. Nuclear waste disposal in Bulgaria: Possibilities for radioactive waste disposal in Kozloduy Nuclear Plant Area. - In: Fourth Worldwide Review ‘Geological Challenges in Radioactive Waste Isolation’, Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, California, USA, 29-38.
 • Чакалова, Б., К. Тодоров, Д. Карастанев. 2006. Изолационни екрани от пластични циментольосови смеси. - В: Доклади на Международна научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 14-16 септември, Варна, 567-572.
 • Mallants, D., D. Karastanev, D. Antonov and J. Perko. 2007. Innovative in-situ determination of unsaturated hydraulic properties in deep loess sediments in North-West Bulgaria. - In: Proc. of the 11th Intern. Conf. on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management, ICEM 07-7202, Sept. 2-6, Bruges, Belgium.
 • Arents, G., W. Brewitz, G. Buday, J. Dalton, G. Eggermont, V. Gorea, R. Jarasuniene, D. Karastanev, M. Martell, E. Maset, C. Mays, I. Mele, D. Metlay, P. K. Narayan, B. Neerdael, K. Shaver, O. Soderberg, M. Takeuchi, J. Wang. 2007. Factors Affecting Public and Political Acceptance for the Implementation of Geological Disposal. -IAEA-TECDOC-1566, 51 p.
 • Jefferson, I., D. Evstatiev, D. Karastanev. 2008. The treatment of collapsible loess soils using cement materials. - Geotechnical special publication No. 178, Proc. of Geocongress 2008: Geosustainability and Geohazard Mitigation, ASCE, New Orleans, USA, March 2008, 662-669.
 • Abraitis, P., J. Balaz, E. Biurrun, W. Bollingerfehr, B. Breen, O. Chren, E. Emets, F. Gera, B. Hedberg, S. Hossain, M. Hugi, D. Karastanev, G. Kuzyk, K. Lachman, P-J. Larue, X. Liu, B. Lundquist, S. Masuda, K. Moller, Z. Nagy, B. Neerdael, O. Ozanam, J-M. Potier, J. Rowat, J-P. Salo, Y. Shybetskyy, O. Toverud, A. Vaidotas, E. Verhoef, H. Von Maravie, C. White. 2009. Geological Disposal of Radioactive Waste: Technological Implications for Retrievability. -IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-1.19, 64 p.
 • Евстатиев Д., Й. Евлогиев Й., Д. Карастанев, Кр. Стойкова. 2011. Свлачищата в долината на р. Батова между селата Кранево и Рогачево (Северно Черноморие). Сп. на Бълг. геол. д-во, год. 71, кн. 1-3, с. 41-58.
 • Antonov, D., D. Karastanev and D. Mallants. 2012. Determination of soil hydrological parameters of a multi-layered loess complex using HYDRUS-2D and field infiltration experiments. Compte rendus de l'Academie bulgare des Sciences. Tome 65, No 12, 1717-1724.
 • Antonov, D., D. Mallants, J. Simunek, D. Karastanev. 2013. Application of the HYDRUS (2D/3D) inverse solution module for estimating of the soil hydraulic parameters of a quaternary complex in Northern Bulgaria. - In: Proceedings of the 4th International Conference "HYDRUS Software Applications to Subsurface Flow and Contaminant Transport Problems", J. Simunek, M. Th. van Genuchten, and R. Kodesova Eds., Prague, Czech Republic, March 21-22, 47-52, 978-80-213-2380-3.
 • Евстатиев Д., Д. Карастанев. 2013. Изследвания и приложения на циментольоса в България. Инж. геология и хидрогеология, 27, 85-112.
 • Jefferson, I., Ch. Rogers, D. Evstatiev, D. Karastanev. 2015. Improvement of collapsible loess in Eastern Europe. Chapter 7, Ground Improvement Case Histories. Compaction, Grouting and Geosynthetics. Elsevier, 215-261.
 • Karastanev, D. 2015. Site Selection Approach to Geological Disposal of High-Level Waste in Bulgaria. - In: Fifth Worldwide Review ‘Challenging Issues for Nuclear Waste Disposal in Deep Geological Formations’, Lawrence Berkeley National Laboratory, California, USA, Chapter 3. (in print)
 • Karastanev D., D. Antonov, B. Tchakalova, M. Trayanova. 2015. Selection of optimum loess-cement mixture for construction of a compacted soil-cement cushion. Инж. геология и хидрогеология, 28, (приета за печат).

  Last update: 20.01.2016


  Return