Списък на по-важни научни и научно-приложни проекти, които д-р Дончо Карастанев
е ръководил или е участвал като водещ изпълнител

І. Ръководител
А. Международни проекти

SITEX-II ‘Sustainable network for Independent Technical Expertise of radioactive waste disposal - Interactions and Implementation’. Project No 662152, EU Framework Programme for Research and Innovation HORIZON 2020, coordinator IRSN, France, р-тел на екипа на ГИ-БАН като съизпълнител; 2015-2017;
FUNMIG ‘Fundamental Processes of Radionuclide Migration’. EURATOM FP6 Integrated Project, coordinator FZK-INE, Germany, р-тел на екипа на ГИ-БАН като асоциирана група; 2005-2008;
‘Improvement of groundwater protection in Bulgaria using advanced environmental impact assessment (EIA) tools’, проект финансиран от Фламандското правителство на Кралство Белгия, координатор Flemish Institute for Technological Research (VITO), р-тел на екипа на ГИ-БАН; 2005-2007;
‘Assistance to site selection and site evaluation for low-and intermediate level waste disposal in Bulgaria’, група двустранни проекти между Центъра за ядрени изследвания (SCK-CEN), Мол, Белгия и ГИ-БАН с финансиране от Министерството на икономиката на Кралство Белгия, р-тел на екипа на ГИ-БАН; 2002-2006;
‘Geological and geotechnical investigations of British and Bulgarian loess’, bilateral project between Nottingham Trent University and GI-BAS funded by the Royal Society, UK, р-тел на екипа на ГИ-БАН, 2000-2002;
‘Environmental Application of Cement Soil Stabilization Techniques’, Japanese-Bulgarian Research Project funded by Science and Technology Agency of Japan, р-тел на екипа на ГИ-БАН, 1995-1997;

Б. Национални проекти
Лабораторни анализи и полеви мониторингов експеримент за прецизиране на характеристиките на льос-циментовата възглавница на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, Проект Ид. № IC-2014016/15.07.2014 по договор между ДП „РАО“ и ГИ-БАН, 2014-2015;
Независима верификация на резултатите и оценките, получени при изследване и определяне на местоположението на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, Договор № 10/03.07.2014 г.между “АЕЦ КОЗЛОДУЙ - НОВИ МОЩНОСТИ” ЕАД и БАН, р-тел на екипа на ГИ-БАН; 2014-2015;
Подобряване конкурентоспособността на Геологическия институт при БАН чрез развитие на приложните изследвания за безопасно съхраняване на отпадъци и геоекологичен мониторинг на земната среда, Проект № BG161PO003-1.2.04-0062 по ОП „Конкурентоспособност” 2013-2014;
Консултантски и проектантски услуги във връзка с Проект R-5: “Технически проект и изготвяне на междинен доклад за оценка на безопасността на Националното хранилище за РАО”, договор между “КК ПРОЕКТ” ЕООД и ГИ-БАН, 2012;
Анализ и райониране на територията на България във връзка с проучване на възможностите за изграждане на дълбоко геоложко хранилище, договор № 208041/08.08.2008 с ДП“РАО“, 2008-2011;
Анализ и оценка на последствията от развитието на изходно събитие - земетресение на траншейното хранилище на площадка „Варово стопанство”, СП „РАО - Козлодуй”, договор № 209069/29.12.2009 г. между ДП „РАО“ и ГИ-БАН, 2009-2010;
Анализ за оценка на безопасността при развитие на сценарий „Наводняване на инженерните съоръжения за съхраняване на радиоактивни отпадъци на площадка „Варово стопанство” в СП „РАО-Козлодуй”, договор № 208069/29.12.2009 г. между ДП „РАО“ и ГИ-БАН, 2008-2009;
Характеризиране на площадка № 4, договор № 207040/24.07.2007 г. между ДП „РАО“ и ГИ-БАН, 2007
Извършване на инженерногеоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания на площадки, предвидени за разполагане на НХРАО, договор № 206025/19.09.2006 г. между ДП „РАО“ и ГИ-БАН, 2006-2007;
Опитно-методични изследвания с цел верифициране на методи и методики за проучване и доказване приемливостта на площадки за изграждане на хранилище на НСРАО, договор № 206035/02.08.2006 г. между ДП „РАО“ и ГИ-БАН, 2006-2007;
Доклад за преглед и подбор на потенциални площадки за Национално хранилище за РАО, споразумение № 2 04 001/09.12.2004 г. “Разработване на концепция за погребване на РАО и за преглед и подбор на потенциални площадки на НХРАО” между ДП „РАО“ и ГИ-БАН, 2004-2005;
Критични параметри на устойчивостта на льоса, договор НЗ-711/1997 между НФНИ „НЗ“ - МОН и ГИ-БАН, 1997-1999;

II. Водещ изпълнител
А. Международни проекти

Enhancement of RAW Management, Technical Cooperation Project BUL 3/003-L4 между MAAE и ДП“РАО“, 2005-2007;

Б. Национални проекти
Верификация на резултатите и оценките, получени при детайлно микросеизмично райониране и определяне на проектните сеизмични характеристики на хвостохранилище „ЛЮЛЯКОВИЦА”- задачи 3.14 и 3.17, договор между НИГГГ-Бан и ГИ-БАН, 2015;
Идентифициране и ревизия на активните разломи във връзка с изследване и определяне на местоположението на предпочитаната площадка за инвестиционно предложение за изграждане на нов ядрен блок на площадка АЕЦ „Козлодуй“, договор между Риск Инженеринг АД с ГИ-БАН, 2012-2013;
Литостратиграфски сондажи по надлъжната ос на хранилищните модули на НХРАО на площадка “Радиана” за уточняване на котата на залягане на плиоценските седименти, договор № 2012083/17.09.2012 г. между ДП „РАО“ и ГИ-БАН, 2012;
Инженерногеоложки и хидрогеоложки полеви и лабораторни изследвания в равнинната част на площадка „Радиана”, договор между МГУ и ГИ-БАН с ДП“РАО“, 2010-2011;
Геоложки, геофизични, инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки и лабораторни проучвания за обект: „ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НХРАО”, договор между МГУ и ГИ-БАН с ДП“РАО“, 2008-2009;
Доклад за развитие на концепция за погребване на РАО, споразумение № 2 04 001/09.12.2004 г. “Разработване на концепция за погребване на РАО и за преглед и подбор на потенциални площадки на НХРАО” между ДП „РАО“ и ИЯИЯЕ-БАН, 2004-2005;
Проучвателни работи във връзка с “Реконструкция на хранилище за РАО в могилник за твърди РАО”, договор № 23391025/28.11.03 между АЕЦ “Козлодуй” ЕАД и ГИ-БАН, 2003-2004;
Оценка на геоложките условия за дълговременно съхраняване на РАО на площадката на и около АЕЦ “Козлодуй”. Комплексен анализ и технико-икономическа оценка на възможността за дълговременно съхраняване на кондиционирани РАО на и в близост до площадката на АЕЦ Козлодуй. договор № 21371061/20.12.01 между АЕЦ “Козлодуй” ЕАД и ГИ-БАН, 2002-2003;
Дълбочинно подобряване на техногенно преовлажнен льос, договор НЗ-1206/02 между НФНИ „НЗ“ - МОН и ГИ-БАН, 2002-2004;
Хидрогеоложки условия на площадката на ЯНЕБ при ИЯИЯЕ., договор между ИЯИЯЕ-БАН и ГИ-БАН, 2004;
Геоложко, хидрогеоложко и инженерногеоложко проучване на площадката на ПХРАО-Нови хан, договор между Геокомплекс ООД и ГИ-БАН, 2002;
Изграждане на пиезометрични сондажи и мониторинг на почвата и на подземните води в участъка на резервоарите с течни РАО на Атомния център на ИЯИЯЕ при БАН, договор между ИЯИЯЕ-БАН и ГИ-БАН, 2000-2001;
Проучвания за борба с разпрашаването на пепелта от утайника на ТЕЦ “Марица-изток 2”, договор между ДАК консулт и ГИ-БАН, 2001;
Проучвания и изследвания за намаляване на броя на площадките, перспективни за изграждане на хранилище за ниско- и средноактивни отпадъци от АЕЦ - І и ІІ етап, договор между КИАЕМЦ и ГИ-БАН, 1999;
Допълнителни геоложки проучвания в района на АЕЦ “Белене”, договор между НЕК АД и ГИ-БАН, 1998-1999;
Проучвания на перспективни площи за изграждане на национално хранилище за радиоактивни отпадъци, договор №102/98 между МОН и ГИ-БАН, 1998-1999.
Стратиграфски сондажни проучвания в района на АЕЦ “Белене”, включващи 12 сондажа на българска територия-сектор Белене-р.Янтра, договор между ГУП-АЕЦ “Белене” и ГИ-БАН, 1998;
Изменение на земната среда при съхраняване на сгуропепелите, договор НЗ-613/96 между НФНИ „НЗ“ - МОН и ГИ-БАН, 1996-1997.

Last update: 20.01.2016


Return