This is the Project MIS-ETC Code: 641 "Marinegeohazard"

Проект MIS-ETC Code: 641 "MARINEGEOHAZARD"
от Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г.

"Set-up and implementation of key core components of a regional early-warning system for marine geohazards of risk to the Romanian-Bulgarian Black Sea coastal area"
"Създаване и изграждане на основните компоненти на регионална система за ранно оповестяване за риск от гео-опасности от морето по румънско-българския морски бряг"

Срокът на действие на проекта е от 04.12.2010 г. до 04.06.2013 г.

Финансиране:

 • ERDF - Европейски фонд за регионално развитие - 84.82%
 • МРРБ - 13 %
 • ГИ - БАН - 2.18%
 • Обща сума за ГИ - БАН = 253 533.82 евро
 • Водещ партньор: Институт ГЕОЕКОМАР, Букурещ, Румъния
 • Партньори: ГИ - БАН ; ИО - БАН ; NIEP - Румъния
 • Координатор за ГИ - БАН: проф. дгн Стефан Шанов
  от 05.01.2012 г. доц.д-р Николай Добрев ; Зам.Ръководител доц. д-р Радослав Наков
 • Брой на участниците от ГИ - БАН: 16 учени и специалисти

  Документи:

 • CCE00000
 • CCE000007
 • Supply contract
 • Tender Book
 • Forms
 • Tender dossier version 2011 June 29
  This page is created and maintained by: L.Nachev
  Last Modified: 19 june 2012

  Copyright (C) 2011 Geological Institute - BAS

  Return