Оценка на основните елементи на околната среда в района на
Добруджанското въглищно находище

 • Климатични индикатори :
         Bалежи
         Температура
         Вятър
 • Повърхностни води
 • Тектонски и геоложки формации
 • Физични и геоложки процеси
 • Минерални ресурси
 • Подземни води
 • Почви
 • Земеползване
 • Флора
 • Фауна
 • Охранявани зони
 • Културно и историческо наследство
 • Население
 •     
  Tемпературата на въздухa                Годишни валежи

         
  Земеползване                                                      Защитени територи

    

  Геоложка карта на изследвания район


  Обратно