Локален числов модел
Създаване на локален числов модел на хидрогеоложките условия в случаите на ненарушена и нарушена от експлоатация среда.

Полигон 186 разположен в южната част на блок Вранино

 • Обхват на модела: 700 x 900 x 1500 m3
 • Нагнетяване на CO2 в ненарушена среда
 • Разстоянието между продуктивния и инжекционен сондаж е 40 m.
 • Разстоянието между продуктивния и инжекционен сондаж е 40 m.
 • Изчислителна мрежа е структурирана с локално сгъстяване при въглищните пластове и двата сондажа ( продуктивен и инжекционен)
 • Изчислителни възли: ~200,000; клетки: ~1,000,000
 • Непропускливи граници
 • Топлинният поток е определен от наличните данни
 • Геомеханичните деформации не са отчетени
 • Приемат се еднородни хидростратиграфски единици
 • Коефициентът на филтрация на хидростратиграфските единици е определен по архивни данни


 • Обратно