Анализ на архивната хидрогеоложка информация за
Добруджански въглищен басейн,
съвместно с данните за геоложкия строеж

 • Библиографско проучване на публикуваните статии и доклади за регионалните и локални хидрогеоложки условия в находището.
 • Обобщаване и анализ на информацията от съществуващите геоложки профили и хидрогеоложки карти.
 • Определяне на основните водоносни хоризонти/ комплекси в регионален и локален мащаб. Изчертаване на хидрогеоложки карти и температурни карти.

  Хидрогеоложко райониране на България

  Разположение на сондажите в ДВН

  Обобщен лито-стратиграфски и хидрогеоложки
  разрез на ДВН

  Разпространение на основните водоносни
  хоризонти във Варненски артезиански басейн

  Горноюрски -долнокреден водоносен хоризонт

  Еоценски (долен и среден) водоносен хоризонт

  Неогенски (сарматски) водоносен хоризонт


  Обратно