Мини "Черно море"

Мини Бригадир, 9.IX. и Д.Благоев са разположени в централната част на въглищния басейн. Районът представлява обширна равнина с надморска височина от 5-6 m. Добивът на въглища е в интервала от 20 до 300 м под земната повърхност. Наклонът на въглищните пластове в района на мините е 8-10 градуса. Експлоатацията на въглища в района започва през 1918 година с изграждането на първата наклонена галерия в близост до село Черно море и завършва през 1988 със закриването на последната мина - Д.Благоев.

Пълен размер на фигурата!

Генерална схема на основните минни галерии

МинаПлощ на проведена минна дейностПериод на експлоатацияСреден рудничен водоприток за периода на добивИзпомпано водно количество за периода на добив
мерна единицам2годинилитра/сек.м3(на година)
Бригадир540 0001952-197230,6963 000
Д.Благоев_1964-19887,0 - 8,0236 000
9.IX.995 0001943-197722,0 - 41,6693 000


Пълен размер на фигурата!

Вертикална шахта в мина “9.IX.”

Подземната вода в мини Черно море е достъпна само в мина “9.IX.” чрез вертикална шахта с диаметър 3 m и дълбочина 117 m. Шахтата пресича пет водоносни хоризонта и общият водоприток от тях възлиза на 48 литра/сек (173 m3/час). Шахтата може да се приеме като самозареждащ се резервоар с обем 826 m3.


Обратно