Геоложки строеж

Пълeн размер на фигурата!

Геоложка карта на района на мина "Черно море"

Минно селище Черно море е разположено на 12 km северозападно от Бургас. Бургаският въглищен басейн е представен от обширна депресия наложена върху Бургаския горнокреден синклинорий. В геоложкия строеж на басейна участват основно две литостратиграфски единици с палеогенска възраст - Равнецка и Мугриска свити. Равнецка свита е изградена от глини, глинести пясъци и пясъчници и достига дебелина 160 m в района на мини Черно море. В нея се намират девет въглищни пласта с обща дебелина 1,5-2 m. Мугриска свита е разположена над Равнецка и е изградена основно от глини и мергели. Нейната дебелина в района на мините достига 80-100 m.

Пълeн размер на фигурата!

Геоложки профил


Обратно