Welcome

   Contract

   Programm

   Conference

 
Programm: BG02.01 More integrated management of marine and inland water resources
Project Title & Acronim: Study of transboundary groundwater bodies between Bulgaria and Greece
(BG-GR GWB)

The main objective of the project is to support integrated management of transboundary groundwater bodies between Bulgaria and Greece, which are slightly hydrogeological studied Achieving of this objective is related to identification and characterization of these transboundary groundwater bodies, assessment of their quantitative and chemical status, assessment of anthropogenic pressure on them, determination of possible transboundary fresh water transfer across the state border - including forecasts for possible transboundary transfer of contaminants and development of proposals for monitoring programs, improved and adapted to the requirements of the WFD and 2006 /118/ EC Groundwater Directive. Established partnership is a balanced combination of the authorities, which are responsible for water management in Bulgaria and implementation of European and Bulgarian legislation in water management, such as the two basin directorates, onto whose territory are located the transboundary groundwater bodies with Republic of Greece. At the same time as a leading partner will participate scientific institute with extensive experience in carrying out scientific studies, researches and development of methods, methodologies and decisions related to local and national hydrogeological problems and tasks.
Основната цел на проекта е да се подпомогне интегрираното управление на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция, които са по слабо изучени от хидрогеоложка гледна точка. Постигането на тази цел е свързано с идентифициране и охарактеризиране на тези трансгранични подземни водни обекти, оценка на тяхното количествено и химично състояние, оценка на антропогенен натиск върху тях, определяне на възможен трансграничен пренос на прясна вода през държавната граница - включително прогнозите за възможен трансграничен пренос на замърсители и разработване на предложения за програми за мониторинг, подобрени и адаптирани към изискванията на Рамковата директива за водите и 2006/118 / ЕО Директива на подземните води. Партньорската дейност по проект е балансирана комбинация от научния капацитет на Геологическия институт при БАН и органите, които са отговорни за управлението на водите в България и за прилагане на европейското и българското законодателство в областта на управлението на водите - Басейновите дирекции Западнобеломорски район и Източнобеломорски район, на чиято територия се намират трансгранични подземни водни тела с Република Гърция. Бенефициентът на проекта - Геологически институт е водещ партньор, с богат опит в провеждането на научни изследвания, проучвания и развитие на методи, методики и решения, свързани с местните и национални хидрогеоложки проблеми и задачи.

Links:

 • moew.government.bg
 • earbd.org/indexdetails.php
 • earbd.org/indexdetails.phplang=bg


 •   Norway Grants

  eaa grants  Copyright © 2015
  Geologicai Institute

  Webmaster:

  Best form of: 1024x768/32k

  Last update: 11 April 2016