Welcome

   Contract

   Programm

   Conference

 
ProgrammПрограма: BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води
Име и акроним на проекта: Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция (BG-GR GWB)
Регистрационен номер на проекта: 33-00-201/20.10.2014
Номер на договора за изпълнение на проекта и дата на сключване: Д-33-48/30.06.2015
Име на бенефициента: Геологически институт, БАН
Регистрационен номер на бенефициента БУЛСТАТ: 000 665 352
Име на партньор/и по проекта: 1. Басейнова дирекция Западнобеломорски район
2. Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Обща стойност на проекта (в евро):
Обща стойност на проекта (в лева):
Дата на стартиране на изпълнението на проекта: 30.06.2015
Срок за изпълнение: 12 месеца

Лице за контакт/длъжност:

Проф. Алексей Бендерев, ръководител проект
Валерия Атанасова, координатор

Адрес за кореспонденция: 1113 София ул. Акад. Г. Бончев бл. 24
Телефон: 02/872 35 63 ; 02/979 22 88 ; 02/979 22 42
Факс: 02/872 46 38
Е-майл: alekseybenderev@yahoo.com ; amicus_lerry@mail.bg
  Norway Grants

eaa grantsCopyright © 2015
Geologicai Institute

Webmaster:

Best form of: 1024x768/32k