Welcome

   Contract

   Programm

   Conference

 
Contract


ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ
№ Д-33-48/30.06.2015
Програма: BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води
Проект: Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция (BG-GR GWB)

Възложител: МОСВ, ЕИК 000 697 371,
1000 София, бул. Мария Луиза № 22,
В качеството му на Програмен оператор

Бенефициент: ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ, БАН

Партньори:

1.Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив, ЕИК 115 756 766, представлявана от инж. Георги Семерджиев - Директор 4000 Пловдив, ул. Янко Сакъзов № 35 ;
2.Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград, ЕИК 101 619 985, Представлявана от Вангелия Иванова - Директор 2700 Благоевград, ул. Димитър Солунски № 66
  Norway Grants

eaa grantsCopyright © 2015
Geologicai Institute

Webmaster:

Best form of: 1024x768/32k