Welcome

   Contract

   Programm

   Conference

 
Conference


On October 8, 2015 in "Central Park Hotel" - Sofia, Conference Hall 1, blvd. "Vitosha" 106 Sofia., Was held a conference to launch the project "Study of transboundary groundwater bodies between Bulgaria and Greece" BG-GR GWB with experts from state and municipal governments, scientific institutions and NGOs. The project is implemented within the program BG02 "Integrated management of marine and inland waters", financed by the European Economic Area (EEA Financial Mechanism 2009-2014) and is worth € 256,462 with a duration of 12 months. The beneficiary of the project Geological Institute "Strashimir Dimitrov," Bulgarian Academy of Sciences - Sofia and partners Basin Directorate "East Region" and the Basin Directorate "West region"


На 08 октомври 2015 г. в „Сентръл парк хотел“ - София, Конферентна зала 1, бул. „Витоша“ 106, София.,се проведе конференция за стартиране на проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB с участието на експерти от държавни и общински администрации, научни институции и неправителствени организации. Проектът се изпълнява, в рамките на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Европейското икономическо пространство (Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.) и е на стойност 256 462 евро с продължителност 12 месеца. Бенефициент на проекта е Геологически институт „Страшимир Димитров“, Българска академия на науките – София и партньори са Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ и Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“

Presentations

Prof. Aleksey Benderev Ph.D.

ing. Vanina Mitzeva

ing. Maria Babukchieva

ing. Vanina Mitzeva - PURB


Photos from the conference:
  Norway Grants

eaa grantsCopyright © 2016
Geologicai Institute

Webmaster:

Best form of: 1024x768/32k