Българска Академия на Науките
Геологически институт


Дейности

Настоящ състав

Бивши колеги

Проекти

Връзки

 
Секция по Геотектоника и Регионална геология

Структурната геология е една от основните геоложки науки. Тя изучава формата, структурата, взаимовръзките и еволюцията на геоложките структури. Геотектониката интегрира знания, получени от всички основни науки за Земята. Регионалната геология на България и на Балканския полуостров е в основата на всички приложни науки за Земята в тази страна и представлява мост от основно значение за приложни изследвания. Секцията по Геотектоника и Регионална геология в Геологическият институт на Българската Академия на Науките е основана през 1962 г. от
Акад. Проф. Еким Бончев като една от първите секции в института.
Тук последователно са били ръководители: акад. проф. Еким Бончев, проф. Юлия Kaракюлева, проф. Иван Хайдутов и член-кореспондент проф. Иван Загорчев. Сега ръководител на секцията е Професор д-р Радослав Наков. Състава на секцията включва: 1 Професор, 2 доценти, 4 асистенти и един техник. Секцията по Геотектоника и Регионална геология е съсредоточила усилията си върху изследвания на геоложката еволюция на България в рамките на Балканския полуостров и Източното Средиземноморие. Редица важни международни и национални проекти, са изпълненени и все още са в изпълнение, а именно, участието в Peritethys проект, Трансмед Атлас, както и монографичната работа ГЕОЛОГИЯ НА БЪЛГАРИЯ. Редица геоложки и тектонски карти в различни мащаби са изработени като проекти на секцията. Вниманието от няколко години е насочено най-вече към тектонските проблеми на района на Родопите, в Средногорието, и западните и източните части на Стара планина.

 Контакти:

Copyright ©
Геологически институт
2011

Webmaster:

Най-добър вид: 1024x768/32k