Публикации:


Научни публикации у нас и в чужбина - 51 бр.
Колективни монограффии - 3 бр.
Цитирания - 61 бр. в български научни издания и чужбина

 • Дончев, П., Й. Евлогиев, М. Минков. 1985. Границата неоген-кватернер и стратиграфия на кватернера в Русенско. - Сп. Бълг. геол. д-во, 46, 3, 323-334.
 • Дончев, П., Й. Евлогиев. 1984. Принос към изследването на плиоцена в Русенско. - Сп. Бълг. геол. д-во, 45, 3, 296-300.
 • Дончев, П., Й. Евлогиев. 1985. Ролята на палеогеоморфоложките и геолож-ките фактори при прогнозиране на геотехническите свойства на кватернерните седименти от Северна България, Научно-техническа конференция "Земната основа на нашия град", Русе.
 • Дончев, П., Й. Евлогиев. 1989. Инженерногеоложки условия на гр. Русе, гр. Силистра и В. Търново. - В: Инженерногеоложки проблеми на урбанизирани територии, Монография под ред. на проф. М. Минков, Лаборатория по геотехника, БАН /за печат/.
 • Евлогиев, Й., П. Дончев, М. Минков. 1987. Дочетвъртичен седиментен комплекс /Глава 2/. - В: Комплексно геотехническо изследване и оценка на териториалния комплекс Дунав, Монография под ред. на проф. М. Минков, Лаборатория по геотехника, БАН /за печат/.
 • Евлогиев Й., В. Петрова. 2006. Кватернерът в Силистренско. - Сп. Бълг. геол. д-во, (под печат).
 • Евлогиев, Й. 1988. Еоплейстоценът в Придунавска Северна България и границата му с неогена. - Сп. Бълг. геол. д-во, 49, 2, 37-44.
 • Евлогиев, Й. 1989. Върху геологията на пещерата "Орлова чука", V-та Национална Конференция по спелеология, София - 28-30.081987, Изд. Мед. и физк., С., 9-16.
 • Евлогиев, Й. 1993. Палеогеография и статиграфия на ранния плейстоцен в Придунавска Североизточна България. Канд. дисерт., София, 200 с.
 • Евлогиев, Й. 1995. Границата неоген-кватернер и стратиграфия на ранния плейстоцен в Тетиса, Централния Паратетис и океана. - Сп. Бълг. геол. д-во, 56, 2, 87-104.
 • Евлогиев, Й. 2002. Изследване на неотектонски разломявания с геоморфо-ложки анализ. - Научна сесия “110-та годишнина от рождението на акад. Страшимир Димитров”, Геоложки рискове.
 • Евлогиев, Й., 1996. Границата неоген-кватернер и стратиграфия на долния плейстоцен в континенталните седименти в Европа.- Сп. Бълг. геол. д-во, 57, 2, 43-52.
 • Евлогиев, Й., 2000. Изследвания с методи на кватернерната геология и геоморфологията. В: АЕЦ "Белене" - допълнителни геоложки проуч-вания, (ред. Д. Евстатиев, Хр. Хрисчев, Д. Карастанев), Акад. изд. "Проф. М. Дринов", 68-87.
 • Евлогиев, Й., 2000. Кватернерът в Североизточна България. - Сп. Бълг. геол. д-во, 61, 1-3, 3-25.
 • Евлогиев, Й., В. Бъчварова. 1993. Нови данни за геологията на пещера "Орлова чука". VI-та Нац. конф. по спелеология, София, 1993.
 • Евлогиев, Й., В. Попов, Д. Йорданова, 2000. Палеогеографски събития през холоцена в долината на р. Б.Лом при с.Копривец, Русенско. - Известия, Исторически музей Русе, 6, 105-113.
 • Евлогиев, Й., Вл. Шопов, Н. Попов, 1995. Сравнителни геоморфоложки и биостратиграфски изследвания на кватернерните континентални наслаги от Централна Северна България. - Сп. Бълг. геол. д-во, 56, 3, 47-55.
 • Евлогиев, Й., П. Карачоров, М. Тодоров, Д. Христов. 1997. Изследване генезиса на пукнатините в пещера "Орлова чука" Русенско. - Сп. инж. геол. и хидрогеол., 24, 33-39.
 • Евлогиев, Й., П. Карачоров. 1997. Изследвания за оползотворяване на твърдите отпадъци от ТЕЦ "Русе-Запад". Международна конференция "Устойчива екология чрез намаляване и минимизиране на отпадъците, РЕМИНСЕКО "97", София.
 • Евлогиев, Й., П. Карачоров. 1998. Използуване на остатъчната калоричност на твърдите отпадъци от ТЕЦ "Русе-Запад" за добиване на енергия. - Минно дело и геология, 4, 28-32.
 • Калчева, В., П. Ножаров, Й. Евлогиев. 1989. Палеомагнитни характеристики на льосовия комплекс в района на гр. Русе.- - Сп. Бълг. геоф. сп. 14, 4, 66-76.
 • Калчева, В., П. Ножаров, Й. Евлогиев. 1990. Опит за палеомагнитна стратиграфия на миоцен-плиоценските седименти от Русенско. - Бълг. геоф. сп., 14, 1, 73-90.
 • Карачоров, Р., Й. Евлогиев, Р. Главчева. 1996. Последствия от земетре-сението Вранча - 30-31.05.1990 в Североизточна България. - Сп. Инж. геол. и хидрогеол., /за печат/.
 • Лутенегер, A., K. Хамамджиев, П. Дончев, Й. Евлогиев, П. Славов. 1983. Изследване на льосови почви с плосък дилатометър. - Сп. "Техническа мисъл", София, 5, 47-56.
 • Лутенегер, A., П. Дончев, Й. Евлогиев. 1984. Определяне якостта на срязване на льосови почви в сондаж, Сп. "Строителство", София, 10, 23-26.
 • Минков, М., П. Дончев, Й. Евлогиев. 1985. Геотехнически анализ на земната основа на гр. Толбухин. Научно-техническа конференция "Земната основа на нашия град", Русе.
 • Минков, М., П. Дончев, Й. Евлогиев. 1985. Земната основа на гр. Разград. Научно-техническа конференция "Земната основа на нашия град", Русе.
 • Минков, М., П. Дончев, Й. Евлогиев. 1985. Земната основа на гр. Силистра. Научно-техническа конференция "Земната основа на нашия град", Русе.
 • Неделчева, М., П. Карачоров, Й. Евлогиев. 2002. Пропадъчни деформации на висока сграда в гр. Русе. - сп. Строителство, 4, 20-23.
 • Евлогиев, Й. 2006. Стратиграфска корелация на кватернерни еолични и черноморски наслаги. Национална конференция “Геонауки 2006”, 53-56, 429 с.
 • Butchvarova, V., D. Jordanova, J. Evlogiev. 1994. Relstionship between the palaeotemperature and the magnetic properties of the recent soil in North-Еаstern Bulgaria. European Geoph. Society, General Assemble 25-29 april, Grenoble, 1, Part 1, C115.
 • Czyzewska, T., J. Evlogiev, J. Glazek, A. Sulimski. 1995. New mammalian remains in the Pleistocene deposits near Ruuse /North-Eastern Bulgaria/. Acta Univers. Wratislavensis, Prace Geologiczno-mineralogiczne, Wroclaw, 1767, 48, 5-14.
 • Evlogiev, J. 1994. Formation and stratigraphy of Bulgarian loess (poster-text and 2 tabl). In: Desion and treatment of loess bases in Bulgaria. Nato advanced research workshop "Genesis and properties of collapsibl soils", 11-14 april.
 • Evlogiev, J. 2003. A study of loess area geodinamic development for NPP Construction. In: Proc of Int Conf om problematic Soils (I. Jefferson and M. Frost, eds) 29-30.07.2003, Nottingam 249-257.
 • Evlogiev, J. 2004. Das Qartar in Zentral Nord Bulgarien - In: Sven Conrad (red) Archaeologische Untersuchungen im Gegend den Roemer-Byzantisches castell “Iatrus”, Deutsches Archaeologisches Institut, Frankfurt.
 • Evlogiev, J., J. Glazek, A. Sulimski, T. Czyzewska. 1997. New localities of vertebrate fauna in the Quaternary sediments in the vicinty of Rouse (North-East Bulgaria). Geol. balc., 27, 61-67.
 • Evlogiev, J., P. Enciu. 2001. Lithstratigraphic correlation of the geomorphological forms in Central North Bulgaria and South Romania. - Geol. Balc., 30, 3-4, 3-9
 • Evlogiev, J., P. Karachorov, A. Boykova, St. Shanov. 1997. Seismogeological settings of the town of Rousse and the concequences of Vrancea earthquakes, Int. Work shop on Vrancea earthquakes, Bucharest, 1-4.11.1997.
 • Evlogiev, J., P. Karachorov, A. Boykova, St. Shanov. 2000. Seismogeological Settings of the Town of Rousse. 5th Int. Symp., Belo Horizonte - Minas Gerais, Brazil, August 17-23 2000, COD 173, ID 099.
 • Evlogiev, J., R. Markova. 2003. New data abaut Brusartsi Formation in the region of Kozloduy Nuclear Power Plant. Bulgarian Geological Society, Annual Sientific conference “Geology 2003”, Abstracts, 29-31.
 • Evlogiev, J., V. Petrova. 2003. The Quaternary in the region of the town Silistra. Bulgarian Geological Society, Annual Sientific conference “Geology 2003”, Abstracts, 32-34.
 • Evstatiev, D., P. Karachorov, J. Evlogiev. 1997. Behaviour of underground structuresin wetted loess, Bulgarian - Japanese Seminar, Geotechnics of soft soills, 27.03.1997, Sofia, 73-85.
 • Evstatiev, D., P. Karachorov, J. Evlogiev. 1997. Hazard relateed with underground structures in collapsible loess. Proc. Intern. Symp. Eng. Geol. and the Environment, 23-27. VI. 1997, Atchens, 619-624.
 • Evstatiev, D., R. Angelova, J. Evlogiev. 2000. Characteristic of loess as host media for radioactive waste disposal. 8th Int. IAEG Cong., 2000 Balcema, Roterdam, ISBN 9054109904, 4537-4544.
 • Glazec, J., J. Evlogiev, V. Kalcheva, J. Rudnicki. 1989. Paleokarst in the vicinity of Ruse (North-Eastern Bulgaria), X International Congress of Speleology, Budapest, 1989, Proceedings - cmmunications, II.
 • Hus, J., R. Geeraerts, D. Jordanova, J. Evlogiev. 1997. Magnetostratigraphy of loess-palaeosoils sequence in Viatovoq near Russe (Bulgaria), IAGA 1997 Аbstract book, p. 65.
 • Jordanova, D., E. Petrovsky, J. Evlogiev, V. Butchvarova. 1997. Rosk maggnetic properties of recent soils from North Eastern Bulgaria. - Geophys J. Int., 128, 474-488.
 • Karachorov, P., J. Evlogiev. 1997. Damages in Northeast Bulgaria caused by Vrancea Earthquake in 1990. Int. Work shop on Vrancea earthquakes, Bucharest, 1-4.11.1997.
 • Karachorov, P., J. Evlogiev. 2000. Damages in Northeast Bulgaria Caused by Vrancea Earthquake in 1990. Int. 5th Int. Symp., Belo Horizonte - Minas Gerais, Brazil, August 17-23 2000, COD 174, ID 100.
 • Karachorov, P., J. Evlogiev. 2002. Geological Hazard on the territory of Tutrakan town. - 12th Danube-European Conference Geotechnical Engineering, Passau 27-28 05. 2002, 81-84.
 • Minkov, M., P. Donchev, J. Evlogiev. 1985. Main features of the geomorpho-logical development of Northern Bulgaria during the quaternary, 1-st Int. Conf. оn Geomorph., Manchester.
 • Minkov, M., P. Donchev, J. Evlogiev. 1987. Loess Stratigraphy of North-East Bulgaria, XII International INQUA Congress, Canada, 55-65.
 • Paskaleva, I., M. Kouteva, F. Panza Giuliano, J. Evlogiev, N. Koleva, B. Rangelov. 2001. Deterministic approach of seismic hazard assessment in Bulgaria; Case study Northeast Bulgaria - The town of Russe. - Workshop on "Deterministic Approach of Seismic Zonation of some Balkan Countries", Tirana, April 26-27.2001, The Albanian Journal of Natural & Technical Sciences, 10, 51-71.
 • Petrova, V., J. Evlogiev. 2003. Engineeringgeological conditions of the town Silistra. 50 Years UMG “St. I. Rilski”, Annual, 46, 1, 287-293.
 • Shopov, V., J. Evlogiev, N. Popov. 1994. Coreldtion between the Quaternary conttinental sediments in North-Eastern Bulgaria with the marine sediments in the Black Sea Self. - Geol. Balc., 24, 5, 3-10.

  Последна промяна: 01.02.2007


  Обратно