Publications

 • Евлогиев, Й., М. Неделчева, В. Петрова. 2010. Инженерногеоложко райониране на крайбрежието на Русе. Русе, Аквапринт, 128 с.
 • Евстатиев, Д., Й. Евлогиев, П. Иванов, В. Петрова, Д. Антонов, Р. Нанкин. 2010. Инженерногеоложки условия на приморската част на долината на р. Батова (Северно Черноморие). - Сп. Инженерна геология и хидрогеология, 25, 79-99.
  http://www.geology.bas.bg/ighg.html
 • Evlogiev, J., M. Nedelcheva, V. Petrova, P. Slavov. 2010. Engineering geological conditions in the riparian area of the town of Ruse. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Conference proceedings, vol. 1, 231-252.
 • Петрова, В. 2009. Инженерногеоложки свойства на льоса в град Силистра. - Сп. Бълг. геол. д-во, 70, 1-3, 103-113
  http://www.bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2009/PDF/09_Petrova.pdf
 • Евстатиев, Д., В. Петрова. 2006. Върху влиянието на нивото на подземните води за активизиране на свлачищата. Национална конференция с международно участие “Геонауки 2006”, 269-272, 429 с.
  http://www.bgd.bg/CONFERENCES/Geonauki_2006/Sbornik/pfd_files/62. pdf
 • Евлогиев, Й., В. Петрова. 2006. Кватернерът в района на гр. Силистра. - Сп. Бълг. геол. д-во, 67, 1-3, 53-63.
 • Петрова, В., Й. Евлогиев. 2003. Инженерногеоложки условия на град Силистра. - Год. на МГУ, 46, 287-293.
  www.mgu.bg/sessions/03/1/vp_je.pdf
 • Петрова, В., М. Неделчева, П. Славов. 2006. Геотехническо изследване на слаб участък по ж.п. линията между Велико Търново и Самоводене. Национална научно-техническа конференция “Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р България”, 161-167, 330 с
 • Evlogiev, J., V. Petrova. 2003. The Quaternary in the region of the town Silistra. Bulgarian Geological Society, Annual Sientific conference “Geology 2003”, Abstracts, 32-34.

  Last update: 31.03.2011


 • Return