Българска Академия на Науките
Геологически Институт


Научни изследвания

Приложна дейност

Персонал

Материална база

Кватернерни разломи
в България

 
Изследователска база по Геотехника гр. Русе

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА БАЗА ПО ГЕОТЕХНИКА (ИБГ) в Русе е създадена през 1973 г за изследване на неблагоприятните геотехнически и сеизмични условия за строителство в Северна България. От 1994 г. е Секция на Геологическия институт при БАН. В ИБГ работят един Доктор на геологическите науки - Професор, двама Асистенти, един Доктор инженер-геолог, помощен персонал от 6 човека. Изследователската база разполага със земномеханична лаборатория, сондажна техника и модерна апаратура за полеви геотехнически, геоложки и геофизични изследвания.

 Контакти:

Copyright ©
Геологичиски институт
2011

Webmaster:

Best form of: 1024x768/32k