Предмет на приложна дейност:

 • инженерногеоложки и геофизични изследвания на площадки, терени, свлачища и урбанизирани райони;
 • геотехнически изследвания на деформирани сгради и съоръжения;
 • изготвяне на проекти за укрепване на деформирани сгради, терени и свлачища;
 • изпълнение на укрепвания на фундаменти и земна основа с инжекционни и изливни пилоти;
 • заздравяване и подобряване на льосова основа чрез силикатизация, варови колони, циментопочвени възглавници, уплътняване с трамбовка и др.;
 • хидрогеоложки проучвания, изграждане на водовземни тръбни кладенци, узаконяване на водоизточници;
 • геотехнически мониторинг - геодезически и инструментални измервания, инклинометрия на свлачища, изграждане на пиезометри.

  Последна промяна: 6 Януари 2011


  Обратно