Библиотека на Геологическия институт към БАН

Работно време:
понеделник - петък от 9 до 17 часа
Адрес за кореспонденция: пк 1113 София , Геологически институт при БАН,
ул. Ак. Георги Бончев бл 24. Ет 1 ; тел: 0886 181 220

1. История структура и актуално състояние.

Библиотеката при Геологическия институт води началото си от 1889 г, когато е създадена колекцията от геологическа литература при Царския естествено-исторически музей в София. Първите стъпки на библиотеката се свързват с имената на видните български геолози - проф. Г. Златарски, академик Г. Бончев, чл. кор. Богомил Радославов. През 1947 година се основава Геологическият институт с библиотека към него, която приема геологическата сбирка от литература на геологическия отдел на Царския естествено-исторически музей . Така във фонда на библиотеката попада сбирка от 30 ценни книги с екслибрисите на цар Фердинанд Сакскобурготски и неговия син цар Борис ІІІ. Особена историческа стойност от тази сбирка имат трудовете на Ами Буе, Ф. Тула, Й Цвиич, Д. Дана, както и трудове на известните български геолози Г.Бончев, Ж. Радев, Ил. Стоянов, С. Вацев. Най-старите сбирки в библиотечния фонд са от областта на петрографията, минералогията и хидрологията. От особено историческо значение са материалите за хидрогеоложките изследвания, които документират откриването на българските минерални извори през XVIII и XIX и XX век.

Фото представяне на стари издания

През годините в института се създава добрата традиция за съвместна работа и сътрудничество между учените и библиотечните специалисти. Особена заслуга за това има научният отговорник на библиотеката проф. Христо Спасов, който лично издирва и събира много от ценните сбирки на видните български геолози, съхранявани и днес в библиотеката. С писмо от 11.02.1952 г акад. Страшимир Димитров, директор на института в периода /1950-1960/, предлага на Централна библиотека програма за развитие на Геологическата библиотека. В тази първа програма се посочва основната линия за изграждане на библиотечния фонд с превес на стратиграфия, тектоника, магнетизъм и търсене на железно-рудни находища. През 1960 г. профилът за комплектуване се конкретизира - изясняване на геоложките условия за търсене на находища от нефт и газ, руди, цветни и редки метали, полезни изкопаеми, термоминерални води. В настоящия момент библиотеката притежава богат фонд от литература в следните направления: историческа геология, стратиграфия, литология, петрография, геотектоника, хидрогеология, геохимия, минералогия, икономическа, инженерна, регионална и морска геология,както и най-новото направление -геоекология. Геологическата библиотека е изградена към най-голямата комплексна научна организация в областта на геологията у нас и е една от водещите специални библиотеки в БАН . Библиотеката съхранява всички специализирани издания на Геологическия институт. Тя обслужва значителен читателски контингент от над 460 регистрирани читатели, които ежегодно ползват над 20 000 тома литература. Библиотеката разполага със Заемна служба, Читалня и 6 депа за съхранение на книжните и фондове.

Завеждащ библиотека: Камен Каменов

Общият книжен фонд в момента е 81 239 - книжни единици от тях:
Книги - 20117 ; Периодични издания - 54084 ; Специални видове издания - 7038

Обособени са няколко значителни по обем фондове: на справочни издания, специализирани сбирки - от карти, атласи, микрофилми, компакт дискове и дисертации. В библиотеката се съхранява уникален за страната геофонд- завършени научно-изследователски разработки в областа на геологичните науки. Библиотеката разполага с голям фонд от топографски карти с ограничен достъп за ползване.

2. Каталози и електронни ресурси.
Top
Библиотеката притежава и подържа богати традиционни каталози:
Азбучен и систематичен на книги.
Азбучен на периодични и продължаващи издания.
Картотека на карти и атласи.
Картотека геофонд, картотека на дисертации, картотека на трудовете на научните сътрудници в Геологическия институт.
От 2002 година в библиотеката функционира електронен каталог. Достъпът до него се осъществява чрез сайта на Централна библиотека www.cl.bas.bg Библиотеката на Геологическия институт има неограничен достъп до всички on-line ресурси,- чуждестранни бази от данни, които са закупени от ЦБ при БАН. Адресът за достъп е : www.cl.bas.bg От 2012 всички читатели могат да ползват електранния каталог на НАБИС(Национална академична библиотечна информационна система) www.nalis.bg
Книжният фонд на библиотеката е изцяло ретроконверсиран. В момента работим по ретроконверсията на периодичните издания от преди 2003 г.

3. Заемна служба и читалня. Фотопредставяне
Top
Библиотеката предоставя за свободен достъп огромен брой текуща периодика и богат подръчен фонд от справочни издания в своята читалня, разполагаща с 20 читателски места . За читателите е осигурена апаратура за разчитане на микрофилми и копирна техника. В библиотеката е инсталирана интернет връзка, чрез която се осъществява достъпа до електронния каталог и другите електронни ресурси. В Заемната служба на библиотеката се разрешава заемане на библиотечни материали за домашно ползване за срок от три месеца -само за служители на Геологическия институт. Всички други външни читатели, ползват заетите материали в читалнята.

4. Книгообмен и междубиблиотечно заемане.
Top
В библиотеката ежегодно постъпват около 250 заглавия по линия на международния обмен. Това са книги, списания и периодични сборници на геоложки служби, геоложки общества, трудове на научни институти, годишници на университети. Значителна част от тези чуждестранни издания се получават единствено тук в цялата страна . По линия на междубиблиотечно и международно-междубиблиотечно заемане, библиотеката предоставя само копия от своите материали.

5. Дарения.
Top
Във фондовете на библиотеката са включени дарения книги и списания от Акад. И. Костов, проф. В. Въчев, проф. Минков, Р. Иванов , Ив.Монахов , Ст.Шанов. Чести дарения за библиотеката във вид на книги, материали от конгреси ,конференции и симпозиуми, правят , и научните сътрудници от Геологическия институт.

6. Нормативни документи регламентиращи дейността на библиотеката.
Top

 • 1. Наредба за запазване на библиотечните фондове.
 • 2. Правилник за обслужване на читателите в библиотечната мрежа на БАН.
 • 3. Заповед № 489/12.07. 2002 г. за регламентиране посещенията на външни читатели в библиотеката на Геологическия институт.
  Tази страница е създадена и се поддържа от:
  Last modified: 23 Март 2018

  Copyright (C) 1996-2017 Геологически институт при БАН
  All rights reserved

  Обратно към: Секции