Конкурс за придобиване на научна степен

Конкурс за придобиване на научна степен "доктор"

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Инже­нерна геология

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 14:00 ч., на онлайн заседание на утвърдено Научно жури, ще се проведе защитата на дисертацията на Мадлена Цветкова, с научен ръководител проф. д-р Дончо Карастанев, за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на тема “Характеристика на мергелите от Сумерската свита като среда за погребване на радиоактивни отпадъци”

Линк за заседанието:

https://us06web.zoom.us/j/86245672048?pwd=MEJYRlNFRmQvcVkxQmlQK1VWczhUZz09

Meeting ID: 862 4567 2048
Passcode: 409049